6049 - حکایت دولت و فرزانگی - نویسنده : مارک فیشر

موجود  -   فروشگاه     -     منرجم : گیتی خوشدل  - چاپ سی و پنجم - تهران - نشر قطره - 1384 ش - 116 ص - رقعی -  شومیز  -  1000 ت قیمت پشت جلد - ( داستان  - داستانهای آمریکایی - قرن 20 م -