6054 - تقدیر چنین بود - نویسنده ؛ دافنه دو موریه

موجود -     فروشگاه      -  مترجم  : افسر بهاروند - چاپ چهارم -   تهران - 1365 ش - نشر ارغوان -  400 ص - رقعی - شومیز -