6065 - سیری در سیره ائمه اطهار ( ع ) - نویسنده : مرتضی مطهری

موجود  -        فروشگاه           -     چاپ چهارم  - 1368 ش  - تهران -  نشر صدرا   - 315 ص -  رقعی -' شومیز  -