6067 - معاد - نویسنده : آیت الله دستغیب

موجود  -     فروشگاه     -     با مقدمه و تصحیح : سید محمد هاشم دستغیب - چاپ اول - 288 ص - نشر ناس - رقعی - شومیز - 1360 ش  -  تاریخ مقدمه کتاب بقلم مصحح -