6072 - گوژ پشت نتردام - نویسنده : ویکتور هوگو

موجود -     فروشگاه     -  مترجم : جواد محبی - چاپ چهارم -  1378 ش - نشر جاویدان خرد - گوتنبرک - تهران - مشهد - 8500 ت قینت پشت جلد - 526 ص - وزیری  - سلیفون -