6082 - آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب

م. آ - ،نویسنده : دکتر سید محسن صدرزاده افشار - وزیری - شومیز - 1378 ش - چاپ دهم - نشر جهاد دانشگاهی  واحد علامه طباطبایی -  523 ص -  3 جلد در یک مجلد -  صدر زاده افشار -