6083 - طب العباد ( جامع پزشکی )

م . آ . - نویسنده : محمد عبادزاده کرمانی - وزیری -  سلیفون  - نشر گنجینه -  چاپ اول 1364 ش - 400 ص -