6088 - خاطرات سید مرتضی نبوی

م.م. -  بکوشش : جواد کامور بخشایش - چاپ دوم - 1387 ش - تهران   - نشر سوره مهر - 244 - رقعی  - شومیز -