6108 - عهد جدید ( ترجمه تفسیری )

موجود - م -   ۴۵۶ ص - جیبی - گالینگور - ( انجیل -   مسیح - عیسی  ع - مسیحیت - )