گفتگوی مستقیم با ارواح

۶۱۲۱ - م . آ . -   نویسنده : رضا  محمدی لنگرودی - ۱۵۰۰ ت قیمت پشت جلد - نشر راه سبز  - ۱۳۸۴ ش -  چاپ اول - قم - ۲۳۵ ص - وزیری شومیز -