مسالک و ممالک - نویسنده : ابواسحق ابراهیم اصطخری -

۶۱۳۵ - باهتمام : ایرج افشار - چاپ سوم  - تهران - نشر علمی و فرهنگی   - با الحاقات  - ۱۳۶۸ ش - ۳۵۶ ص ' - وزیری  - شومیز  -