6149 - تاریخ کامل ایران - نویسنده : دکتر عبداله راضی - تصحیح : کاظم کاظم زاده - ایران شهر

موجود -    م    -    تهران  -  نشر   اقبال   -   1371 ش  -  چاپ  نهم  -   608  ص  -   وزیری   -  گالینگور   -  از تاسیس  سلسله  مات  تا انقراض    قاجاریه