6154 - معجزه خدایان

موجود -    م    -   نوشته :   اریک  فون  دنیکن  -   ترجمه :   دکتر  قدیر  گلکاریان  -  تهران  -   نشر علمی   -  چاپ  اول  -   1376  ش -    185  ص  -  رقعی   - شومیز -