7034 - فرهنگ علوم و ارتباطات ( فارسی -انگلیسی )

      نویسنده : ع.ع  مهاجری     -    ناشر :   مژده   -    چاپ اول     - تهران    -  1369   ش    -  971   ص    -    رقعی     -   گالینگور   -