7049 - زندگی در عیش ، مردن در خوشی

  نویسنده : نیل پستمن      -    مترجم :    دکتر طادق طباطبایی -    ناشر : سروش    -    چاپ  اول     - تهران    -   1373   ش    - 323   ص    -     رقعی     -   شومیز    -