7080 - چهار پراگماتیست

   نویسنده :  اسرائیل اسکفلر       -    ناشر :  نشر مرکز    -    چاپ اول     - تهران    -    1369  ش    -    362  ص    -     رقعی    -   شومیز    -  درآمدی انتقادی بر فلسفه پیرس ، جیمز ، مید و دیوئی  -