7113 - پرندگان خارزار

نویسنده    :   کالین مک کالو   - مترجم   :    امیرعلی راسترو  -    ناشر :   قصه پرداز  -    چاپ   چهارم     -    تهران     -   1388  ش      -   566    ص     -     وزیری      -     سلیفون     -