7114 - تاریخ کامل ایران

 نویسنده    : دکتر عبدالله نوری      -    ناشر :  اقبال     -    چاپ   بیست و یکم      -    تهران     -   1386      ش      -     616    ص     -     وزیری      -    سلیفون     -