8958 - فرهنگ آلمانی به آلمانی واریگ بزرگ

 موجود -  م   -         1987 م     - 1489    ص    -    وزیری     -     گالینگور    -