8994 - انتخابی دیگر

 نویسنده :  عقیدتی سیاسی ارتش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران     - نشر :    عقیدتی سیاسی ارتش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران     -     چاپ  اول    -    تهران     -  1377    ش     -  256 + 16  ص    -    وزیری     -    شومیز    - مصور -