9003 - برنامه غذایی مناسب برای کنترل دیابت

    نویسنده :  دکتر هومن رضا دزفولی    -  نشر:    آرشاقلم      -     چاپ  دوم     -    تهران     - 1393    ش     -

360    ص    -    وزیری     -     سلیفون     -  مصور -