9013 - جانوران وحشی

   نویسنده : مارتین ل . کین      -   مترجم : داریوش هادیخوانی    - نشر :  کتاب های طلائی ( طلایی ) وابسته به امیرکبیر       -     چاپ  اول     -    تهران     -   1353 ش     -   64 ص    -    وزیری     -    شومیز    -  مصور   -