10013 - دمیان

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  هرمان هسه   -   مترجم :    محمد بقائی    -     نشر  :  تهران         -     چاپ     ششم    -    تهران     -   1388  ش     -   258  ص    -     رقعی     -    شومیز    -