10019 - تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

موجود -   آ.    -    نویسنده : حسین سمیعی زنوز     -     نشر  :    دادگستر       -     چاپ  اول       -    تهران     -     1391 ش     -  240   ص    -      وزیری     -    شومیز    -