10024 - مجموعه قوانین و مقررات وکالت ، مشاوره حقوقی

موجود -   آ.    -    نویسنده :  اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات  -     نشر  :  معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات         -     چاپ  اول       -    تهران     -  1382    ش     -  257   ص    -      وزیری     -    شومیز    -