10051 - برادران کارامازوف

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  فئودور داستایوفسکی  -   مترجم :     رامین مستقیم   -     نشر  :  گلشائی  - جلد اول         -     چاپ    اول     -    تهران     -  1368   ش     - 605    ص    -     رقعی     -     گالینگور    -