10060 - نفرین زمین

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   جلال آل احمد       -     نشر  :   فردوس        -     چاپ   اول      -    تهران     -  1372   ش     -    308 ص    -     رقعی     -    شومیز    -