10076 - میرا

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : کریستوفر فرانک    -   مترجم :  لیلی گلستان      -     نشر  :    بازتاب نگار        -     چاپ   پنجم      -    تهران     - 1385     ش     -   96  ص    -     رقعی     -    شومیز    -