10098 - لوئی چهاردهم

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : الکساندر دوما       -   مترجم :  

منوچهر طبیعی      -     نشر  :    گوتنبرگ   - جلد سوم     -     چاپ اول       -    تهران     -   1371  ش     -   537  ص    -      وزیری     -    شومیز    -