10106 - بازاریابی به زبان آدمیزاد

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :    الکساندر هیام   -   مترجم :    حامد علی آقایی کن    -     نشر  : هیرمند           -     چاپ      سوم   -    تهران     -   1393  ش     -   488  ص    -      وزیری     -    شومیز    -