10108 - قدرت نفوذ - شگرد های موفق تاثیر گذاری

م. آ. - نویسنده  : دکتر رابرت بی. مالدینی - مترجم : ماندانا ناصر - تهران -  نشر موسسه مکیال - ۱۳۸۸  ش -۲۶۴ ص - وزیری - شومیز -