10670 - تاریخ فلسفه

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : فردریک کاپلستون   -   مترجم : امیر جلال الدین اعلم        -     نشر  :   علمی و فرهنگی  +  سروش    - جلد پنجم     -     چاپ     دوم -    تهران     - 1370  ش     -  466   ص    -      وزیری     -    شومیز    -