12431 - اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری

موجود - فروشگاه - ق : ۲۰  ه.ت - نویسنده : ماکس وبر - مترجم : عبدالمعبود انصاری - نشر سمت - ۱۳۷۱ ش - ۱۶۵ ص - وزیری - گالینکور