12434 - تکنیک علمی و عملی جوشکاری

موجود - فروشگاه - ق : ۳۰  ه  .ت - نویسنده : شکری هراتی - نشر علم و صنعت - ۱۳۶۶ ش - ۳۱۴ ص - وزیری - شومیز