صور خیال در خمسه نظامی

- نویسنده : دکتر برات زنجانی - تهران -امیر کبیر - 1377 ش - چاپ اول - 684 ص - وزیری - گالینگور -