برچسب بیماریهای چشم - کتاب یاب : کتاب خانه کتاب یاب و کتاب فروشی سالاری 09121013457

5281 - بیماریهای چشم - نویسنده : پروفسور دانیل وان

م . آ . - مترجم ین - دکتر رضا جمالیان - دکتر سیدعلی سجادی - دکتر سید حسن نقیبی - چاپ اول - 1353 ش - نشر دهخدا - 687 ص - وزیری - شومیز - 

Vaughan


5200 - درمان طبیعی بیماریهای چشم

م . آ . - نویسنده : دکتر آندره پاسبک - مترجم : ساعد زمان - مجموعه کتاب های بهداشت طبیعی - تهران - ققنوس - 1377ش - چاپ دوم - 250 ص - رقعی - شومیز - 

ترجمه از روی 

La sant de vos yeux 

Andre et Jeanine Passebecq

1979 France Dangles