5284 -قاموس عربی انکلیزی

م . آ . - تالیف :  ولیم طمس ورتبات + الدکتور بوحنا ورتبات + الدکتور هرفی بورتر - طبعه رابعه - لبنان - بیروت - 1968 م - 802 ص - رقعی - گالینگور - 

Wortabet'sArabic- English Dictionary by Willam Thomson Wortabet+ John Wortabet + Harvey porter5174‏ - فرهنگ لغت عربی به انگلیسی و برعکس

موجود -          فروشگاه       -  رقعی  - سلیفون - 499 + 479 ص - چاپ اول - 2005 میلادی - لبنان - بیروت - موسسه الاعلمی للمطبوعات  - 

قاموس الاعلم المزدوج عربی -   انگلیزی  و  انگلیزی   - عربی  - 

5008 - مجمع اللغات : فرهنگ مصطلحات به چهار زبان عربی - فارسی - فرانسه - انگلیسی

.  - نویسنده : دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی + دکتر آذرتاش آذرنوش + محمود عادل - وزیری - گالینگور -تهران - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 1363 ش - 8 + 1378 ص -