5940 - قاموس الیاس العصری - القاموس العصری

موجود -      فروشگاه        فرهنگ عربی انگلیسی -  چاپ بیروت   - 1972 م -   وزیری گالینگور  - نویسنده  : الیاس انطون الباس  و ادوار  ا. الباس - 871 ص -  

5284 -قاموس عربی انکلیزی

م . آ . - تالیف :  ولیم طمس ورتبات + الدکتور بوحنا ورتبات + الدکتور هرفی بورتر - طبعه رابعه - لبنان - بیروت - 1968 م - 802 ص - رقعی - گالینگور - 

Wortabet'sArabic- English Dictionary by Willam Thomson Wortabet+ John Wortabet + Harvey porter