برچسب مهندسی - کتاب یاب : کتاب خانه کتاب یاب و کتاب فروشی سالاری 09121013457

5280 - فرمول ها + آحاد + ارقام در علوم مهندسی - مترجم : مهندس مجید بدیعی

موجود -      فروشگاه         -   نویسنده : K.Gieck  - چاپ اول -  1357 ش - نشر دانشستان - جیبی - شومیز -