X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

5285 - چشم پزشکی اطفال

م . آ . - نویسنده  گان : دکتر ایرج احدزادگان  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران + دکتر شادفر شهشهانی + دکتر کاملیز مرآتی + دکتر بابک مجلسی + دکتر علیر ضا خیراللهی  -  ویراستار : مژگان مهدوی - تهران - نشر تیمورزاده + بیمارستان فارابی - چاپ اول - 1377 ش - 1980 ت قبمت پشت جلد - رحلی - شومیز - 384 ص - مصور - پرشکی - چشم پزشکی -