۱۲ - فرهنگ نامهای شاهنامه ق

م . -   نویسنده : منصور رستگار فسایی -  چاپ تهران - ۱۳۷۹ شمسی - ۲ جلدی - ۱۲۸۱ صفحه- وزیری - گالینگور - الفبایی از الف تا ی - ( ش. د. د. 4495 )