6142 - منم تیمور جهان گشا

موجود -    م     - سر گذشت  تیمور  لنگ  بقلم  خود  او  -  گرد  آورنده  :  مارسل   برایون    فرانسوی   -  تر جمه  :  ذبیح  الله  منصوری  -   نشر بهزاد  -  چاپ  هفتم  -  1391  ش  -  646    ص  -  وزیری  -  سلیفون  -